SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

sakramenty malzenstwoPrzymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa.
Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa.

Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła.
Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół.
Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

Skoro małżeństwo ustanawia małżonków w pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków i zgromadzenia wiernych.

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność.
Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył.
Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest "najcenniejszym darem małżeństwa".

Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zmysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus.

Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej.
Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze.

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary.
Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany "Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

W celu zawarcia małżeństwa narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej minimum trzy miesiące wcześniej.

Zgłaszając się należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • dowody osobiste,
  • świadectwo katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej,
  • zaświadczenie o odbyciu kursu przedmałżeńskiego,
  • metryki chrztu (pełne),
  • dokument stwierdzający wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych,
  • zaświadczenie z USC o braku przeszkód cywilnych (w przypadku małżeństwa konkordatowego),
  • należy również dostarczyć dane osobowe świadków sakramentu: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania.

Miejscem właściwym do zawarcia ważnego sakramentu małżeństwa jest parafia zamieszkania jednego z narzeczonych.